Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

กองสวสัดิการสังคม ได้ออกประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินเบี้ยยังชีพ

วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชบูรณ์ ลงพื้นที่ม.4บ้านโป่งหว้า ม.10 บ้านห้วยค้อ โดยกองสวสัดิการสังคม ได้ออกประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยมีผู้นำท้องที่ ท่านสมาชิกอบตฯ 

นายประสิทธิ์ ทองแบบ ส.อบต.ม.4 และ นางพัก พรมมาก ส.อบต ม4 ได้มาพูดคุย พบปะดูแลพี่น้องประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากกองสวสัดิการสังคมแล้ว วันนี้ ยังมีฝ่ายงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ การเก็บภาษี แบบอัตราใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบ โดยมี นายพินิจ แซมสีม่วง (นักวิชาการจัดเก็บรายได้) ได้ให้รายละเอียดเรื่อง การเก็บภาษี ให้กับพี่น้องประชาชน และมีพนักงานเจ้าหน้าที่งานประปา มาอำนวยความสะดวกเก็บค่าน้ำ ประปา
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ม.4 / ม.10 อีกด้วย