Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายเริ่มขับเคลื่อนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่า เน้นสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาทุกระดับ หนุนสร้าง Clean Room สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา

จังหวัดเชียงรายเริ่มขับเคลื่อนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่า เน้นสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาทุกระดับ หนุนสร้าง Clean Room สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา

วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากมลภาวะของควรตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมี น.พ. ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสร้างความตระหนักและพฤติกรรมที่ถูกต้องกรณีมีผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็กและการป้องกันไม่ให้เกิดการเผาที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

โดยประธานได้แจ้งในที่ประชุม ให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาความรอบรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากมลภาวะหมอกควันต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา ต่อจากนั้นในที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงรูปแบบการสื่อสาร ด้วยการบูรณาการและมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากมลภาวะหมวกควรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ซึ่งเน้นให้ความสำคัญไปที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ ที่จะต้องมีความรู้และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยเสนอให้ใช้สื่อสัญลักษณ์เพื่อบอกถึงระดับคุณภาพของอากาศ เพื่อให้ทุกคนได้ทราบและปฏิบัติตามอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้จัดตั้ง Clean Room หรือ Safe Zone ในสถานศึกษาโดยเป็นห้องที่สะอาดมีประตูหรือหน้าต่างน้อยที่สุด มิดชิดที่สุด สามารถรองรับคนได้จำนวนมาก อีกทั้งยังมีระบบสาธารณูปโภคอย่างครบครัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งรับสาธารณภัยหมอกควันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
22/10/62