Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายกระชับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้มีประสิทธิภาพและเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดเชียงรายกระชับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้มีประสิทธิภาพและเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการ war room เฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ห้องพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมการปฏิบัติงานในภาคสนาม และประสานบูรณาการในการปฏิบัติให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงรายแม้จะยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแต่อย่างใด ด้วยทางจังหวัดเชียงรายได้มีการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังเข้มในพื้นที่อำเภอชายแดน และอำเภอในเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมกับพื้นที่ตามแนวชายแดน ด้วยการปฏิบัติการตรวจควบคุมและห้ามการเคลื่อนย้ายสุกรโดยไม่ได้อนุญาตอย่างเข้มงวด

 

โดยการประชุมหารือได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นประธาน และมีรัฐมนตรี อธิบดี นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อกระชับมาตรการและการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการอย่างเข้มข้น

โดยจังหวัดเชียงราย มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา จากนั้น รับทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังทางอาการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการดำเนินการเฝ้าระวังตามโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีการเพิ่มเติมคณะกรรมการระดับจังหวัด และทำงานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายตามความมุ่งหมายต่อไป นอกจากนี้ ยังพิจารณาการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันโรคตามจุดตรวจ การเพิ่มจุดตรวจในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษในอำเภอตามแนวชายแดน และเพิ่มอีกในอำเภอที่มีเขตติดกับจังหวัดข้างเคียง รวมทั้งอำเภอในเส้นทางที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงอีก 2 อำเภอ รวมเป็น 11 อำเภอด้วย นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการเร่งสร้างรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งการนำเสนอข่าวสารด้วยความระมัดระวัง ด้วยเพราะมีความละเอียดอ่อนและต้องใช้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการมายืนยันในเชิงวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการในห้วงของการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
22/10/62