Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 32 เหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 32 เหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 32 , ชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่มมณฑลทหารบกที่ 32 ,กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา ร่วมกับ เหล่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดลำปาง จำนวนมาก ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เส้นทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึก และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่สถานีรถไฟนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง / ผู้อำนวยการศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดลำปาง

เหล่าพสกนิกรทั่วราชอาณาจักรต่างเห็นประจักษ์ชัดแจ้ง ในพระกิตติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ในการวางรากฐาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจที่สำคัญ จนกลายเป็นรากฐาน ให้กับประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ อาทิ ด้านการคมนาคม ได้ทรงริเริ่มก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยา เป็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของประเทศไทย การเลิกทาสและการสาธารณูปโภค เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดลำปาง จัดขึ้น เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการทำให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น