Uncategorized

จ.ตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด จัดเก็บขยะ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด จัดเก็บขยะ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 11.00 น. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อําเภอคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด และจัดเก็บขยะ ที่บริเวณถนนธนากิจอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสา เรา ทําความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําจิตอาสา 904 วปร. กําลังพล ทหาร ตํารวจ ตม. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จํานวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด และจัดเก็บขยะที่ถนนธนากิจอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 และหมู่ 9 ต.คลองใหญ่ จ.ตราด สําหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด และจัดเก็บขยะ ถวายพระราชกุศลและน้อมรําลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ในวันนี้ นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติและในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธานรักษาสืบสานต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสําคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่ถนนเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด