Uncategorized ข่าว นราธิวาส

ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นับพันคน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นับพันคน

วันนี้ (23 ต.ค. 62) ที่สถานีรถไฟตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอระแงะ ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นับพันคนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสมัครสมานสามัคคีและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่า
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศไทยนานัปการตลอดรัชสมัยอันยาวนานของพระองค์ท่าน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อปวงชนชาวไทย
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่โดย กำจัดวัชพืช ล้างทำความสะอาดถนนบริเวณถนนด้านหน้าสถานีรถไฟตันหยงมัส เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะ ยังได้ร่วมทาสีป้ายภายในสถานีรถไฟ ซึ่งภายหลังการทำความสะอาดทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟตันหยงมัสมีความสะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความรักความผูกพันในสถาบันของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน