Uncategorized ข่าว จันทบุรี

ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ ( 23 ต.ค.62 ) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ช่วงเช้าที่บริเวณถนนเทศบาล 3 ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 57 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453สิริพระชนมายุ 57 พรรษา ตลอดระยะเวลากว่า 42 ปีที่พระองค์ทรงปกครองสยาม ประเทศพระองค์ทรงคุณธรรมอันประเสริฐทรงพระปรีชาสามารถยาก ทรงดำเนิน รัฐประศาสโนบาย อันสุขุมคัมภีรภาพยิ่งทำให้สามารถรักษาเอกราช ของชาติประเทศมิให้ตกเป็นเมืองขึ้นแก่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกทรงปรับปรุง ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ก้าวหน้า ทันสมัย ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากจตุสดมภ์ เป็นกระทรวง ทบวง กรม ทรงริเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า ทรงปรับปรุงระบบการ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้าการไปรษณีย์ การโทรเลข ทรงตั้งโรงเรียน หลวงสำหรับราษฎรขึ้นตามวัดต่าง ๆ ทรงปรับปรุงการทหาร เพื่อให้ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่สำคัญยิ่งคือ ทรงใช้กุศโลบายในการเลิกทาสโดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาส เมื่อปีพุทธศักราช 2448 ปล่อยทาสให้เป็นไท โดยปราศจากการเสียเลือดเนื้อ เนื่องด้วยทรงเห็นว่าการมีทาส เป็นการลิดรอนสิทธิมนุษย์ไม่เสมอภาคยังความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎรผู้เป็นทาส ด้วยพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ พสกนิกรต่างน้อมใจ ถวายพระสมัญญา-ภิไธยว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” และรัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” รวมทั้ง ทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
และในภาคค่ำ เวลา 18.30 น.เป็นต้นไปที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะนำข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก