Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

” Started Beginning ..คอบบร้าโกลด์ 2019 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ประธานลงเสาเข็ม รร.วัดจอมทอง..พิษณุโลก ..กิจกรรม HCA มิตรประเทศมาร่วมคับคั่ง…”

” Started Beginning ..คอบบร้าโกลด์ 2019 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ประธานลงเสาเข็ม รร.วัดจอมทอง..พิษณุโลก ..กิจกรรม HCA มิตรประเทศมาร่วมคับคั่ง…”

พิธียกเสาเอกโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 19

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 พลโท ศราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี ยกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 โดย กองทัพไทย ร่วมกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้ร่วมกันก่อสร้าง เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึก ฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นสายตา และการบริการทางปศุสัตว์ โดยโครงการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าว เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562

 

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธียกเสาเอกในวันนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8 x 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพไทย จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 20 นาย กองทัพสหรัฐ จำนวน 21 นาย และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น จำนวน 5 นาย รวมทั้งหมด 46 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อแล้วเสร็จจะได้จัดพิธีส่งมอบอาคารให้กับชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่อไป

 

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมของกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป