ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองเกินร้อย ณ อบต.สะอาดสมบูรณ์(คึกคัก)ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อม ๕ ต.!!!!!

เมืองเกินร้อย ณ อบต.สะอาดสมบูรณ์(คึกคัก)ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อม ๕ ต.!!!!!

 

วันนี้ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมะณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยมีนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมอบหมายให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดกล่าวรายงาน;สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหน่วยงานสุขภาพระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ เพื่อให้ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอรวมถึงกระบวนการวางแผน ติดตาม และประเมินผลกิจกรรม/แผนงาน/โครงการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสะอาดสมบูรณ์ตำบลเมืองทอง,ตำบลนาโพธิ์,ตำบลขอนแก่น และตำบลดงลาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน(๔๑) คน.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เมื่อได้แผนงานงานโครงการแล้วคณะกรรมการ พชอ.จะมีการติดตามประเมินผลคืนข้อมูลให้กับพื้นที่เป็นระยะๆ

///////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.สสอ.รอ.101 smart city