Reporter&Thai Army

นายพจน์ หูรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ ผู้แทนพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตร ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 มกราคม 2562
เวลา 10.00 น.
นายพจน์ หูรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ ผู้แทนพัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตร ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เข้าพบ นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นสุคนธ์ อาชีพขายพวงมาลัย อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร ร้องเรียนไปยังศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้พิจารณาจัดสรรที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ร้องเนื่องจากบ้านพักที่อาศัยในปัจจุบันเป็นของน้องสาว โดยน้องสาวแจ้งว่าให้ผู้ร้องหาที่อยู่ใหม่เนื่องจากจะปล่อยให้ธนาคารยึด จากการได้พบปะพูดคุยกับผู้ร้องและน้องสาวแล้ว เกิดจากปัญหาภายในครอบครัว ไม่เข้าใจกันในบางเรื่อง จึงร่วมกันพูดคุยไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายโดยยึดหลัก “ความรักและสามัคคี” น้องสาวไม่ติดใจเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ยินดีให้พี่สาวอยู่บ้านดังกล่าวต่อไปได้ โดยขอให้พี่สาวช่วยดูแลรักษาบ้านให้ด้วย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จะได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นหลักฐานต่อไป