Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 /กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่พบปะประชาชน บ้านไม้แงะ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน หวังแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 /กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ลงพื้นที่พบปะประชาชน บ้านไม้แงะ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน หวังแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอบหมายให้ พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เป็นผู้แทน ร่วมกับ ร้อย.ตชด.336, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, สถานีดับไฟป่าแม่ฮ่องสอน ประชาชนจิตอาสา บ.ไม้แงะ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ และประชาชนจิตอาสาพัฒนา พบปะประชาชนในพื้นที่ บ้านไม้แงะ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน โดยร่วมเดินเท้าพบปะราษฎรผู้ยากไร้และผู้พิการ บ้านนายจู สินธุชาติ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน
พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่พบปะคุณตาจู สินธุชาติ เพื่อเข้าช่วยเหลือ สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาต่างๆอย่างใกล้ชิด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจที่มีหน่วยงานราชการเห็นความเดือดร้อนของประชนชนเป็นหลัก และอยู่เคียงข้างประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้จัดชุดหมอเดินเท้าของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับกลุ่ม อสม.บ้านไม้แงะ ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยกลุ่มประชาชนจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พัฒนาภูมิทัศน์ สุขาภิบาล รอบๆ บ้านพักอาศัย ด้วยคุณตาจู สินธุชาติ ผู้สูงอายุ มีความพิการทางสายตา
พันเอก ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายให้หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 เข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการ พร้อมจิตอาสา โดยการเดินเท้าลงพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในลักษณะของ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน แบบกลุ่มเล็กๆ เพื่อ ให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชน และร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ทั้งนี้หากมีการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ประชาชนในพื้นที่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นใจ ที่หน่วยงานภาครัฐอยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง