Uncategorized ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก” ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

” จังหวัดยโสธร จัดแถลงข่าว ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก”
ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอก หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันที่24 มกราคม 2563 เวลา 9:00 น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า ความเป็นมาของมาลัยข้าวตอก ปรากฏในพระไตรปิฎก ส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎกบทนิพพานสูตรกล่าวคือดอกมณฑารพซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เมื่อถึงกาลเวลาที่ดอกมณฑารพจะบานและร่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานจาตุรงคสันนิบาต และทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ดอกมณฑารพจึงร่วงลงมายังโลกมนุษย์ ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราดอกมณฑารพ ก็ร่วงหล่นลงมาบูชาสรีระพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนความเสียเสียใจพิไรรำพันการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหันตขีนาสพ ทั้งหลาย ด้วยข่าวการดับขันธปรินิพพานได้แพร่กระจายออกไปในหมู่เหล่าข้าราชบริพารประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความซาบซึ้ง การจัดข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา

มีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เชื่อว่าแรกๆจะใส่พานไว้โปรยเวลาพระสงฆ์เทศนาต่อมาจึงมีการนำมาประดิษฐ์ประดอยเป็นมาลัยที่มีความสวยงามแล้วนำไปถวายเป็นพุทธบูชาในส่วนของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรได้มีการนำข้าวตอกมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยไปถวายเป็นพุทธบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือในวันมาฆบูชาของทุกปีแต่ต่อมาได้มีการจัดงานประเพณีการแห่มาลัยข้าวต่อมีการนำข้าวตอกมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่มีการประกวดความสวยงามจนกลายเป็นประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกสืบมา ในการนี้ขอเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านได้มา เยี่ยมชมและเที่ยวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกอำเภอมหาชนะชัยชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามงานจะจัดขึ้นในวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จึงขอเชิญทุกท่าน มาร่วมงานและเที่ยวชมซื้อสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ชุมชนจัดมาจำหน่าย สร้างงาน สร้างรายได้ รวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน