Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. นำโดย นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน ร่วมกับ นางบรูณิน ครุฑธา กำนันตำบลหนองยายดา ,จนท.อบต.หนองยายดา,ประชาชนจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำเข้าทำการแจกจ่ายน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคให้กับประชาชน

เมื่อ ๒๔๐๘๐๐ – ๒๔๑๑๐๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. นำโดย นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน ร่วมกับ นางบรูณิน ครุฑธา กำนันตำบลหนองยายดา ,จนท.อบต.หนองยายดา,ประชาชนจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำเข้าทำการแจกจ่ายน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.๑ ,๓ ต.หนองยายดา มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน ๑๑ หลังคาเรือน แจกจ่ายน้ำไปจำนวน ๓ คัน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยใช้รถน้ำสนับสนุนจาก กกล.รส.จว.อ.น. (ร.๔) จำนวน ๑ คัน เนื่องจากราษฎรในพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผลการปฏิบัติอยู่ในระหว่างดำเนินการ เหตุการณ์ทั้งไปปกติ