ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เตรียมพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ พร้อมประชาสัมพันธ์องค์พญาศรีสุทโธนาคราช

24 เมษายน 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และคณะกรรมการกองทุนพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ณ อาคารอเนกประสงค์ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานสรุปผลการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช และรายงานสรุปผลรายรับ – รายจ่ายของกองทุนสร้างพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์พญาศรีสุทโธนาคราช เพื่อให้มีความสวยงาม เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ นอกเหนือจากการมากราบสักการะบูชาองค์พญาศรีสุทโธนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้โอนสินทรัพย์ (องค์พญาศรีสุทโธนาคราช และอาคารต่าง ๆ) ให้แก่เทศบาลตำบลมะอึ เป็นผู้ดูแลรักษา และบูรณาการรร่วมกันในการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน