Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นบ.ยส.35 เตรียมนำราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดขับเคลื่อนการสร้างชุมชนเข้มแข็งในหมู่บ้านชายแดนหวังแก้ไขปัญหายาเสพติด

นบ.ยส.35 เตรียมนำราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดขับเคลื่อนการสร้างชุมชนเข้มแข็งในหมู่บ้านชายแดนหวังแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 พล.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 ลงพื้นที่เยี่ยมการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด(รสปส.) บ.สันต้นดู่ ม.6 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกองกำลังผาเมืองโดยมีหน่วยงานฝ่ายปกครองของอำเภอแม่อายเข้าร่วม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือเปิดเผยว่า หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ ให้ความสำคัญในการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด(รสปส.) เนื่องจากประชาชนที่ผ่านการฝึกทุกคน จะเป็นกำลังหลักของหมู่บ้านที่สามารถปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากภัยยาเสพติดและภัยอื่นๆ รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงทำให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประกอบกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดในชุมชนตามแนวชายแดน ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพื้นที่พักยา การรับขนยาจากขบวนการลักลอบค้ายาเสพติด ดังนั้นหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือจึงให้ความสำคัญในการฝีกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด(รสปส.)เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัจจุบันในแต่ละอำเภอจะมีการจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด เป็นกำลังภาคประชาชนของหมู่บ้านได้ จำนวน 5 ชุดปฏิบัติการๆ ละ 6 คน รวม 30 คน/หมู่บ้าน

ทั้งนี้ภายหลังการฝึกอบรมฯ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์(ชพส.)ของหน่วยทหารจะเป็นผู้ประสานกับผู้นำหมู่บ้าน ในการนำกำลังภาคประชาชน ที่ผ่านการฝึกอบรม มาใช้ในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และลาดตระเวน ร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตามโอกาสต่างๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน.