ข่าว ปัตตานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รมช.คมนาคม ควงทวีลงปัตตานี ลั่นใหญ่พร้อมพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

24 เมษายน 67 ที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี รับฟังการให้บริการสาธารณะ แนวทางการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะ และศึกษาความเป็นไปได้การให้บริการฯ Seaplane แหลมตาชี ปัตตานี และการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มี นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ คุณาธรรมารักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดร่วมตรวจราชการ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ กล่าวว่า ตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการเชื่อมโยงสนับสนุนการเดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบนถนนสายวัฒนธรรมในย่านการค้าดั้งเดิมของเมืองท่าปัตตานี ชื่อเส้นทาง ‘อา-รมย์-ดี’ ย่อมาจากชื่อถนน 3 สาย คือ อาเนาะรู ปัตตานีภิรมย์ และฤดี ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางพหุวัฒนธรรม เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองท่าปัตตานี การติดต่อค้าขาย และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมลายูผ่านอาคารบ้านเรือน ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวปัตตานี รวมทั้งยกระดับการอนุรักษ์เมืองเก่าพร้อมเสนอเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างไทย จีน และมุสลิม ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูลการให้บริการสาธารณะ และแนวทางการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับระบบคมนาคม และยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี


สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง โคกโพธิ์ ยะรังหนองจิก แม่ลาน มายอ และยะหริ่ง โดยแนวทางการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะรองรับการทองเที่ยวประกอบด้วย เส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 4 สายที่ 8486 ปัตตานี – สายบุรี สายที่ 8486 ปัตตานี – สายบุรีแยกช่วง ปัตตานี – แหลมตาชี และได้กําหนดเส้นทาง (กําหนดใหม่ ปัตตานี – แหลมตาชี เส้นทางไปแหลมตาชีโดยเชื่อมต่อสถานีข่นส่งผู้โดยสารจังหวัดปตตานี – สถานีรถไฟปัตตานี (โคกโพธิ์)


ในโอกาสนี้ นายสุรพงษ์ฯ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่แหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการควบคุมอากาศยานทางทะเล (Seaplane) แหลมตาชี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว ช่วยลดความแออัดภายในสนามบินหลักของประเทศ และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยวโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้กับการดำเนินภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ศึกษารูปแบบปฏิบัติการบิน แบ่งเป็น การบินขนส่งผู้โดยสาร และการบินเพื่อชมภูมิประเทศ โดยมีประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้บริการฯ Seaplane ได้แก่ 1) ลดระยะเวลาการเดินทาง 2) ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง (Premium/Luxury) 3) ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ ๆ 4) เพิ่มมูลค่าการขนส่ง และ 5) สามารถประยุกต์ใช้ Seaplane ในกิจการต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้มอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ในความดูแลที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ สถานีเทพา สถานีวัดช้างให้ สถานีสะพานดำยะลาและสถานีดำสุไหงโกลก ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะแผนท่องเที่ยวโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถเดินทางไป – กลับได้ 1 Day Trip

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน