ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 เมษายน 2567  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาล ในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ มีความยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป

ทั้งนี้ ในปี 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด มีเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในระดับจังหวัด ของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจังหวัด จำนวน 2 ราย เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 ต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน