ข่าว ยโสธร

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ที่อาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดชุม 24 พฤษภาคม 62 เวลา09.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนโดยการนำวาระ4ดีของนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมาต่อยอดของการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีนายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรประธานการตรวจเยี่ยมพร้อมคณะกรรมการผู้ติดตาม
มีโอกาสรับฟังการเสวนาและการนำเสนอผลงานโดยคณะกรรมการ พชอ.มีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม-นายมงคล ชื่นตา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนา-นายวิทยา ราเต พัฒนาการอำเภอกุดชุม ดร.รุ่งสาง แสงสกุลพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ รตอ.สุพรรณ ท่อนทม แทนผู้จากสถานีตำรวจภูธรกุดชุม มีนายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอกุดชุมทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ที่ผ่านมาว่าอำเภอกุดชุมมีผลงานเด่นหลายๆด้านเช่นการเป็นชุมชนต้นแบบ ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้า บุญบั้งไฟไร้แอลกอฮอล ถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ชุมชนสีขาวไร้ยาเสพติด สิ่งเหล่านี้เป็น1ในวาระ 4 ดี ของจังหวัดยโสธร คนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอมีสุขภาพดี อุบัติเหตุ ต่อแสนประชากรลดลง ในรอบ 7 เดือน มีผู้เสียชีวิต5รายคิดเป็น 7% ถือว่าน้อยมาก รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น จากผลิตผลและสินค้าOTOP ของชุมชนยาเสพติดมีการจับกุมผู้ค้า1รายและผลการทำงานครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะนำข้อเสนอแนะของคณะตรวจเยี่ยมไปพัฒนาต่อยอดต่อไป/

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว