ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานงาน ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระดับจังหวัด

23 พฤษภาคม 2567  ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบการดำเนินงานด้านคนพิการ การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด รวมทั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเรื่องแผนงานหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้นำเงินไปพัฒนาทักษะอาชีพ เกิดอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ เพื่อลดภาระต่อการดูแลช่วยเหลือของครอบครัว และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  แผนงานหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการคนพิการทั่วไป และเงินทุนกู้ยืม ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

สมนึก บุญศรี รายงาน