Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหารพิจารณาคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

จังหวัดมุกดาหารพิจารณาคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมี นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมนาคราชชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนประพฤติดียากไร้ที่ขัดสนจากหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตนเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอดรักษาเอกราชวัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคตโดยในปี 2567 มูลนิธิฯได้มอบทุนต่อเนื่องให้เยาวชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 ราย เป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ราย ๆละ 3500 บาทและระดับมัธยมศึกษา และ ปวช จำนวน 6รายๆละ 4500 บาท นอกจากนี้มูลนิธิฯยังมอบทุนจากเงินรายได้โครงการเดินวิ่งการกุศลกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา “ กองทุนบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ที่จังหวัดมุกดาหารได้รับ จัดสรรทุน อีกจำนวน 376,000.บาทให้นักเรียนระดับประถมศึกษา 3 ทุน และระดับมัธยมศึกษา 1 ทุน เพื่อรับทุนตามหลักเกณฑ์ จนถึงระดับปริญญาตรี โดยกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (เวลา 09.30 น.).