ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

ชาวพุทธนานาชาตินับหมื่นคนร่วมงานวันวิสาขบูชาที่เจดีย์บรมพุทโธ อินโดนีเซีย

24 พฤษภาคม 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สมาคมชาวพุทธ WALUBI ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย เเละองค์กรพุทธนานาชาติ ร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชา WAISAK NASIONAL LIGHT OF PEACE โดยในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม ตามคำเชิญของสมาคมชาวพุทธชื่อ “Walubi” มีการปิดถนนให้ริ้วขบวนพาเหรดเดินผ่าน ระยะทาง 4 กิโลเมตร สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจชาวอินโดนีเซียหลายศาสนา เช่นศาสนาอิสลาม คริสต์ ฮินดู ฯลฯ ต่างมายืนริมถนนเพื่อคอยชมริ้วบวนพาเหรด ในวันสำคัญทางพระพุทธสาสนา วันวิสาขบูชา ตลอดเส้นทาง ณ มหาเจดีย์บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

โดยมีคณะสงฆ์จากประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เนปาล ศรีลังกา พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นต้นเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยริ้วขบวนรถบุปผาชาติและสมาคมชาวพุทธ กว่า 20 องค์กร อัญเชิญ น้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ จากวัดเมนดุตไปยังมหาเจดีย์บรมพุทโธ ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาภาคกลางคืนมีการนั่งสมาธิ ลอยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งที่นี้จะทำร่วมกันทั้งมหายาน มหานิกาย ธรรมยุต เป็น “สังฆสามัคคี”
สำหรับมหาเจดีย์บุโรบุโด มีชื่อเต็มว่า จันดีโบโรบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บรมพุทโธ หรือ บุโรพุทโธ สร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต มีพื้นที่มากกว่า 55,000 ตารางเมตร เป็นวัดนิกายมหายาน ตั้งอยู่บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ในภาคกลางของเกาะชวา อำเภอมาเกอลัง จังหวัดชวากลาง ของประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากยอกยาการ์ตา ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 – 1393 มหาเจดีย์บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน


ต่อมา ในปีพ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้มหาเจดีย์บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก ซึ่งมหาเจดีย์บุโรพุทโธ เปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล บนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร สูง 123 เมตร เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้นลดหลั่นกัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้นมี 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยมและ 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม สามวงกลมยอดโดมกลางและบนลานกลมชั้นสูงสุดมีพระสถูป สูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป มหาสถูปมีการตกแต่งด้วยภาพสลัก 2672 ชิ้น และ รูปปั้นพระพุทธรูป 504 องค์ โดมกลางล้อมรอบด้วย 72 รูปปั้นพระพุทธรูปแต่ละองค์นั่งอยู่ภายในสถูปเจาะรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด รอบล้อมสถูปเจดีย์มีภาพสลักหินเล่าถึง 1460 เรื่องที่แสดงถึงชีวิตของพระพุทธเจ้าและข้อความทางพุทธศาสนาที่จารึกไว ที่ชั้นบนสุดเป็นส่วนยอดสุดของวิหาร มีลักษณะเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธาน เวลาที่มองมาจากที่ไกล จะเห็นเป็นเหมือนดอกบัวขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขา ปรากฏอยู่เหมือนพ้นจากความต้องการทุกสิ่งทุกอย่าง มีผู้อุปมาภาพที่ปรากฏนี้ว่า แสดงถึงการหลุดพ้นจากทุกสรรพสิ่งในโลกหรือที่เรียกว่านิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ
สำหรับประเทศอินโดนีเซีย มีประชากร 273.5ล้านคน 86.70% อิสลาม , 10.72% คริสต์, 1.74% ฮินดู, 0.77% พุทธ (1,703,300 คน), 0.03% ลัทธิขงจื้อ, 0.4% พื้นเมือง/อื่น ๆ ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนสูงมากใครจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ และที่สำคัญที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซีย ยังประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดประจำชาติอีกด้วย.

สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน