Uncategorized

นครนายก ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์ภาค 12 จัดประชุมสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วม ระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์

นครนายก ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5
คณะสงฆ์ภาค 12 จัดประชุมสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วม ระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีทั้งประเทศ
ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดประวิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วม ระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ภาค 12 จาก 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายกและจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ลดปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบากสิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป

 

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก