Uncategorized

นายอำเภอบางกรวย นายวัชรเดช เกียตชานน ได้สั่งการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. พร้อมด้วย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ปตอ.พัน 3 เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ร่วมกันตรวจสอบสถานบริการที่มีลักษะคล้ายสถานบริการ ร้านเกม และร้านนวด/สปา

นายอำเภอบางกรวย นายวัชรเดช เกียตชานน ได้สั่งการให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. พร้อมด้วย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ปตอ.พัน 3 เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ร่วมกันตรวจสอบสถานบริการที่มีลักษะคล้ายสถานบริการ ร้านเกม และร้านนวด/สปา โดยมีผลการดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบร้านอ้วนซ่า ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนไปยัง ศดธ.จ.นบ. ซึ่งร้านดังกล่าวเป็นร้านดนตรีสดเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร ประชาชนได้ร้องเรียนกรณีเปิดให้บริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเล่ดนตรีเสียงดังรบกวน ชุดปฏิบัติการจึงได้ขอความร่วมมือให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่วนการเล่นดนตรีเสียงดังผู้ประกอบการรับว่าจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาอีก ซึ่งชุดปฏิบัติการจะได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันอย่างต่อเนื่อง
2.ตรวจสอบร้านท่าทุ่งนาเมี่ยงปลาเผาคาราโอเกะ ซึ่งประชาชนร้องเรียนกับ ศดธ.จ.นบ. กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดัง ขณะตรวจสอบพบว่าปิดให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการได้รับแจ้งจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงพบว่าร้านดังกล่าวพึ่งปิดให้บริการก่อนชุดปฏิบัติการมาถึง ซึ่งชุดปฏิบัติการจะได้ตรวจสอบและกวดขันอย่างต่อเนื่อง หากมีผลการดำเนินการจับกุม จะรายงานให้ทราบต่อไป
หมายเหตุ : ทั้งข้อ 1-2 ไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4)
3.ตรวจสอบร้านเกมบริเวณวัดชลอ พบว่ายังไม่ได้ปรับปรุงตามคำแนะนำของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เรื่องการปรับปรุงแสงสว่างภายในร้าน ซึ่งผู้ดูแลร้านรับว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป
4.ตรวจสอบร้านลัยตนาสปา พบว่าปิดให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามร้านดังกล่าวสายลับแจ้งว่ามีการลักลอบค้าประเวณี ซึ่งชุดปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจสอบและกวดขันอย่างต่อเนื่อง


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี