Uncategorized

บุรีรัมย์ จัดงานวันสหกรณ์-กีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 เชื่อมความสามัคคีภายในองค์กร

จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำเอาหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แข่งกีฬาสีให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร

02/03/62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์

โดยจัดให้มีการวางพานพุ่มสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหรณ์ไทย” โดยวัตุประสงค์ ให้มีกิจกรรมการเผยแพร่งานสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สาธารณะชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้ประชาชนได้นำเอาหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น เป้าหมายเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุระกันดาร ตามพระราชดำริ พระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือก เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร

ทั้งนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเนื่องวันสหกรณ์แห่งชาติขึ้น โดยมี นายประมวล นาคะพงษ์ ประธานกรรมการจัดงานกีฬาเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 โดยมีการเดินขบวนพาเหรดของชาวสหกรณ์และกลุ่มเกษตร อย่างสวยงาม

และการจัดกีฬาสีในครั้งนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนรู้จักความสามัคคีมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วึ่งกันและกัน คลอดจนการเล่นกีฬาเพื่อต้านภัยยาเสพติด และให้มีพลานามัยสมบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งได้รับการร่วมมือจากชาวสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคึกคัก

ข่าว-ภาพ นายวาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์