Uncategorized ข่าว ยโสธร

รพ.สต.โนนเปือยประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพประชาชนมอบรางวัลผลงานเด่น

“รพ.สต.โนนเปือยประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพประชาชนมอบรางวัลผลงานเด่น”

ที่ห้องประชุมชั้น2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายราเชษฐ ไตรยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเปือย จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เขตรับผิดชอบ10 หมู่บ้านคือ ม.1บ้านโนนเปือย ม.2 บ้านผักกะย่า ม.3 บ้านกุดปลาดุก ม.4 บ้านดอนหวาย ม.5 บ้านเหล่าใหญ่ ม.6 บ้านนาสะแบง ม.7 บ้านหนองมุที ม.8 บ้านสุขสว่าง ม.11บ้านดอนจันทร์แดง ม.14 บ้านโนนเปือย ในการประชุมครั้งนี้มีการมอบเก้าอี้ที่เกิดจากการรวบรวมเงินของ อสม.จำนวน114 คน
จัดซื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมของ รพ.สต.โนนเปือย จำนวนเงิน 14,500 บาท และมีการมอบรางวัลหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 มีนายสุพรรณ วรชินา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าวผลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 บ้านโนนเปือย หมู่ที่14 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 บ้านหนองมุที หมู่ที่ 7 สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างสุขภาพ ให้ประชาชนคนรักสุขภาพโนนเปือย/

/พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร