Uncategorized ข่าว เชียงราย

พสกนิกรจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พสกนิกรจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

——————

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อค่ำวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา องค์การภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้แทนทุกภาคส่วน และปวงพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกเป็นเวลา 57 วินาที

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจวบจนกาลปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศลึกซึ้ง และพระปรีชาญาณอันกว้างไกลในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้สามารถเป็นกำลังแก่บ้านเมือง ทรงริเริ่มให้มีการปีะปา การไฟฟ้า ทรงประกาศเลิกทาส และยกเลิกระบบไพร่ เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศและคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนทั่ว
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/10/62