Reporter&Thai Army Uncategorized

Apollo ” ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ มอบผ้าห่มกันหนาว รับมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบน

” Apollo ” ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ มอบผ้าห่มกันหนาว รับมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร้อยตรี สายัณห์ ทากะถา ผู้บังคับหมวดทหารม้าที่ 3 กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Apollo ร่วมใจต้านภัยหนาว และ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่สูง บริเวณบ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน