Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) เวลา 13.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด”

ณ สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดขึ้น เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

///////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน