Uncategorized

ชาวบ้านในเทศบาลตำบลปลายบางนำขยะที่ทิ้งแล้วเอามาบริจาคเพื่อขายหารายได้มาสมทบทุ่นให้กับโรงเรียนที่ขึ้นอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 6 โรงเรียน

ชาวบ้านในเทศบาลตำบลปลายบางนำขยะที่ทิ้งแล้วเอามาบริจาคเพื่อขายหารายได้มาสมทบทุ่นให้กับโรงเรียนที่ขึ้นอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 6 โรงเรียน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2561
นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ได้มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย ไปเป็นตัวแทนเป็นประ
ธาน เปิดโครงการรวมพลังนำขยะสร้างประโยชน์ ( ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล )
ณ.วัดศรีบุญเรือง ต.ปลายบาง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
โดยโครงการนี้ทางเทศบาลตำบลปลายบาง นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
นายกเทศบาลตำบลปลายบาง ได้นำข้าการ
พ่อค้า ประชาน และคณะครูนักเรียนในเขตเทศบาล ได้นำขยะที่เหลื่อทิ้งแล้วมามอบให้
กับเทศบาลเพื่อนำไปขายเพื่อช่วยเหลื่อโรง
เรียนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลจำนวน 6 ร.ร.
นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศ
บาลกล่าวว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่นับจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุสืบ
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรฐกิจ และการเปลียนพฤติกรรม การอุปโภคบริโภค ของประชาชน
ในคณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องมีอัตราตํ่า ดังนั้น ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีลงมติ
เห็นด้วยกับแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ ( พ.ศ.2559-2564 )
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอบูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น
จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดทำแผนปฎิบัติการ
ประเทศไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐระยะ
1 ปี นโยบายและแนวทางพัฒนาจังหวัดตาม
วาระ นนทบุรี 4.0 ภายใต้วิสัยทัศน์ จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ คุณภาพดี และมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยใช้หลัก
3 RS คือ การใช้น้อย ใช้ซํ้า และนำกลับมา
ใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม ของประเทศ ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
โดยเทศบาลตำบลปลายบาง เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง
ปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการ
ลดปริมาณและคัดแยกขยะ
และโดยทุกปีที่ทางเทศบาลได้จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจะมีพี่น้องประชาชน
คนปลายบางได้ร่วมมือรวมใจเอาขยะมาบริจาคจำนวนมาก
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย กล่าวว่าทางอำเภอจะสนับสนุน
และเห็นด้วยที่เทศบาลตำบลปลายบางได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อจะให้ประชาชนตระหนัก
ในเรื่องรักษาความสะอาดภายในชุมชน
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปตามนโยบายจังหวัดสะอาดของท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรี

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี