Reporter&Thai Army

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) กกล.รส.จว.น.ว. ได้สั่งการให้ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ เข้าติดตามความคืบหน้าการกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

เมื่อ ๒๔๑๔๒๕ พ.ย. ๖๑
พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) กกล.รส.จว.น.ว. ได้สั่งการให้ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ เข้าติดตามความคืบหน้าการกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้จัดขึ้นโดย อบต.นครสวรรค์ตก ณ บริเวณบึงสาธารณะหนองงูเหลือม ม.๘ บ.วังไผ่ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ เมื่อ ๐๗ พ.ย. ๖๑
– โดย ณ ปัจจุบัน อบต.นครสวรรค์ตก และ อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาภายในบึงหนองงูเหลือม และขนย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ ๑๓ ของการดำเนินการ
– ผลการปฏิบัติ มีความคืบหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๖๐% ของแผนการดำเนินการ
จึงรายงานมาเพื่อทราบ