Uncategorized ข่าว เชียงราย

อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ “เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 (บางส่วน) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 1ไร่ 1งาน 99 ตารางวา

โดยเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 ที่บริเวณตลาดสินค้าเกษตร สามแยกดอยทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับโครงการ”เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่าง

 

ยั่งยื่น” จัดขึ้นโดยที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ สร้างโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดังนั้น เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง จึงได้เสนอโครงการดังกล่าว โดยนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนให้หน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนได้เข้ามาใช้ที่ราชพัสดุเพื่อเป็นห้องประชุม พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการให้ครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัด และในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโครงการบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร. 359 (บางส่วน ) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 1-1-99 ไร่ ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นที่ตั้งตลาดเกษตรกร โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561ที่ผ่านมา ซึ่งมีพื้นที่สำหรับให้เกษตรกรนำสินค้าทางเกษตรมาวางจำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค จำนวน 64 บูธ ซึ่งสินค้าเกษตรที่เกษตรกรจะนำมาวางจำหน่ายมีห้องตรวจสารตกค้างภายในตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคก่อนการนำมาวางจำหน่ายอีกด้วย

โดยในพิธีเปิดจัดกิจกรรม ได้รับพระเมตตาจาก พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ทำพิธีเจิมแผ่นป้ายโครงการ “เปลี่ยนชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” จากนั้น นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ได้มอบหนังสือการขึ้นทะเบียนให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และมอบสมุดสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้เช่าจำนวน 20 ราย ใน “ชุมชนริมโขง” บนที่ดินราชพัสดุแปลงแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.210 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 สัญญาด้วย

เพื่อเป็นการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของราษฎร และแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินราชพัสดุโดยมิชอบ อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนองนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน มีพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายการสำรวจรังวัด จำนวน 4,000 ราย โดยจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในปีงบประมาณ 2562 ไปแล้วจำนวนกว่า 2,500 ราย


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/11/62