ข่าว ลำพูน ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองนายก ทต.บ้านธิ ประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรแก่นักเรียน “โรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา” รุ่นที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี เทศบาลตำบลบ้านธิ

รองนายก ทต.บ้านธิ ประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรแก่นักเรียน “โรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา” รุ่นที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี เทศบาลตำบลบ้านธิ

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายธนาเมศ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรแก่นักเรียน โรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา รุ่นที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยลูกหลานญาตมิตร เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ มีนโยบายให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากตำบลบ้านธิมีจำนวนผู้สูงอายุมาก จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา” และเปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทั้งทางวิชาการ ทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ และได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้รับความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการจัดพิธีมอบปัญญาบัตรในครั้งนี้ เป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมของหลักสูตรของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา จำนวน 53 คน

ในการนี้ นายธนาเมศ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาท และกล่าวชื่นชม ในความสำเร็จครั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมกันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก และแยกย้ายไปถ่ายรูป ตามซุ้มต่างๆร่วมกับญาติพี่น้อง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ และมหาวิทยาลัยธนบุรีจัดเตรียมไว้ให้อย่างสวยงาม.

ทรงวุฒิ ทับทอง