ข่าว ร้อยเอ็ด

เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง!!

เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง!!

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ที่กองทุนหมู่บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอเชียงขวัญ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลพลับพลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลพลับพลาร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4

นายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอเชียงขวัญ กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งสิ้น 2,474 กองทุน กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 2,443 กองทุน ชุมชนเมือง จำนวน 19 กองทุน ชุมชนทหารจำนวน 12 กองทุน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรรให้กองทุนละ 1 ล้านบาท จำนวน 2,474 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,474,000,000 บาท จัดสรรตามผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ 100,000 บาท ให้กับกองทุนที่ได้รับผลการประเมิน AAA เป็นเงิน 85,600,000 บาท จัดสรรตาม โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 จำนวน 2,432 กองทุน เป็นเงิน 531,000,000 บาท จัดสรรตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 จำนวน 2,381 กองทุน รวมเป็นเงิน 2,381,000,000 บาท จัดสรรตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 500,000 บาท) จำนวน 2,325 กองทุน รวมเป็นเงิน 1,162,500,000 บาท จัดสรรตามโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 200,000 บาท) จำนวน 2,294 กองทุน รวมเป็นเงิน 458,800,000 บาท จัดสรรตามโครงการ พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ 300,000 บาท) จำนวน 1,822 กองทุน รวมเป็นเงิน 546,600,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 7,639,500,000 บาท

นายบุญมี กาฬพันธ์(กา-ละ-พัน) ประธานกองทุนหมู่บ้านเกษมสุข กล่าวว่า สำหรับกองทุนหมู่บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลผ่านหน่วยงาน สทบ. ครบทุกงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,300,000 บาท และโครงการที่ประสบความสำเร็จอีกโครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โรงสีข้าวประชารัฐ)ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5๐๐,๐๐๐ บาท ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวบ้าน ชาวบ้านได้สีข้างในหมู่บ้านตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความรัก ความสามัคคี ชาวบ้านได้รู้จักวิธีการบริหารเกี่ยวกับโรงสีข้าว ตั้งแต่การจัดการแกลบ รำ ข้าวปลาย ชาวบ้านได้ซื้อแกลบ รำ ข้าวปลายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และได้รับผลตอบแทนจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบโล่รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐประจำปี 2561 ด้านการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการโรงสีข้าวชุมชน ให้แก่กองทุนหมู่บ้านเกษมสุข การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน ผักสดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตก เป็นต้น

/////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ