ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็ประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็ประธาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

วันนี้(25 ม.ค. 2562) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สถาบันเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้หารือในประเด็น ดังนี้
1) ผลการจัดเก็บข้อมูลสินค้า/บริการเด่นของวิสาหกิจชุมชน (E-Catalog) จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผลการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 2 แห่ง
3) แผนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2562
4) รายงานผลการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2562

//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ