ข่าว เพชรบูรณ์

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2563

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ได้จัดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือไร่ศรีวรรณ ตำบลนายม อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอนันตโชค ขาวพล เป็นประธานในพิธี “อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด” มีลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมปีที่.2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 และ 24 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม “อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อฝึกให้ลูกเสือ อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และฝึกให้ลูกเสือนำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์