ข่าว เพชรบูรณ์

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียน อบจ.ร่วมงานมะขามหวาน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียน อบจ.ร่วมงานมะขามหวาน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ได้ร่วมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี ดร.นันท์นภัส บุญยอด รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ นายชัยวุฒิ แสงมณี ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ นางสาวปณิชา จันสีดา ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายเอกชัยปานูน ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่รถบุปผชาติ ที่มีธิดามะขามหวานนั่งประจำรถไปรอบเมืองเพชรบูรณ์

โดยในแต่ละอำเภอได้ตกแต่งรถบุปผชาติตามเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเพชรบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมสินค้า OTOP ของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับปีนี้การจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์