ข่าว ร้อยเอ็ด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2562

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองหงส์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2562
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสุขและเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และผู้สูงอายุในตำบลเมืองหงส์ร่วมงานจำนวนมาก

นางสาว ศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเมืองหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการสร้างความสุข และการเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถที่มีอยู่ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกับคนทุกเพศทุกวัย เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุ เครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรดของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองหงส์ เชิดชูคลังแห่งปัญญาผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลง พร้อมหางเครื่อง การประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ การมอบรางวัล การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ และการแสดงออกถึงความสุขผู้สูงอายุด้วยการประกวดการหัวเราะ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

///////
ศรีฯ๛เครดิต***
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด