ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด-เร่งรัดและติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562

จังหวัดร้อยเอ็ด-เร่งรัดและติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562

วันที่(25 เมษายน 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนครบกำหนดรายงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานติดตามและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต่อที่ประชุมฯ รับทราบ
โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมชี้แจง เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องค้างดำเนินการจากคราวประชุมฯ ครั้งที่แล้ว ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และเรื่องค้างดำเนินการที่ครบกำหนดรายงาน แต่ยังไม่สามารถยุติเรื่องได้ต่อคณะทำงานฯ
สรุปผลการดำเนินงานของดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในระบบทั้งหมด 4,798 เรื่อง ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันแก้ไขจนเป็นที่ยุติ 4,618 เรื่อง คิดเป็น 96.24 % อยู่ระหว่างดำเนินการ 180 เรื่อง คิดเป็น 3.76 % ส่วนใหญ่เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับว่าจะเร่งรัดดำเนินการจนได้ข้อยุติให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้กำชับให้ส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาแล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนทุกคน

///////////////
News.101