ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น

วันนี้ (25 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธาน

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างระบบการออมที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ รวมถึงรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ยังมีปริมาณ การออมเพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก กอช. จึงเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เข้าถึงการออมที่จะเป็นแหล่งรายได้ยามชราที่มั่นคงได้เหมือนผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น โดยต้องอาศัยศักยภาพของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นแรงเสริมสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระมาสมัครเป็นสมาชิก กอช. รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพื่อออมเป็นบำนาญมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่” และได้เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว และ เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาค นำร่องส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน 31 จังหวัด ซึ่งมี 7 จังหวัดที่มีการส่งเสริมการออมกับ กอช. มียอดสมาชิกสูงสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ กอช. มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 มีจังหวัดที่มีสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายมากกว่า 10% ถึง 7 จังหวัดแล้ว หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ให้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี”