ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบึงพระลานชัย

5 เมษายน 67  เวลา 09:30 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

นายไพโรจน์ จิตจักร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย/ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญอยู่เสมอ/ ไปจนถึงได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอนุชนรุ่นหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ประกอบกับเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) และเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้พร้อมใจกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) และบริเวณโดยรอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา และเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตรย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สมนึก บุญศรี รายงา