ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดโครงการดนตรีจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  

24 พฤษภาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 27 ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการบูรณาการแผนงานและโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2568  โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางขับเคลื่อน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในความรับผิดชอบ และกรมการปกครอง ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการฯ  โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ดนตรีพื้นบ้าน หรือบทเพลงพระราชนิพนธ์ จังหวัดละ 1 วง หรือหลายวง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักร้อง นักดนตรีที่มีจิตอาสา ทั้ง ดนตรีไทย ดนตรีสากล โดยกำหนดการจัดแสดง สถานที่ และวัน เวลาจัดการแสดงดนตรีตามความเหมาะสม การแสดงไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กรกฎาคม 2567 ในทุกอำเภอ โดยมีหลายหน่วยงานที่มีความพร้อม มีศักยภาพ มีวงดนตรีประจำหน่วย เช่น มณฑลทหารบกที่ 27 สถานศึกษาหลายแห่งทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1-3, สพม.ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลธวัชบุรี เป็นต้น ซึ่งในการจัดแสดงจะได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาร่วมรับชมรับฟัง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ อย่างทั่วถึง

สมนึก บุญศรี  รายงาน