Reporter&Thai Army ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จิตอาสาอำเภออ่าวลึก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดตั้งตำบลโมเดล “แหลมสักโมเดล” แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

24 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธานการประชุม มี ดร.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ตำบลแหลมสัก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองท่อมเหนือ หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนตำบลแหลมสัก ปลัดอำเภอแหลมสัก สโมสรโรตารีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ,โรงเรียนบ้านแหลมสัก,โรงเรียนบ้านคลองแรด โรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ ได้เสนอปัญหาการลงเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนประกอบด้วย ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาสังคม ได้แก่ยาเสพติด ปัญหาจากการเสพสื่อ และทางผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น นำเสนอปัญหาชุมชน 3 ปัญหาหลัก คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาขยะทะเล และปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยาน ทั้งนี้ได้สรุปหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน


หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติด จำนวน 2 ราย คือ นายเอกชัย ชายเขาทอง เลขที่ 33/11 ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ พักอาศัยอยู่กับมารดา และเจ้าตัวพึ่งผ่านการบำบัดรักษากลับมายังครอบครัว และ นายม่าโดบ อ่าวม่วง 132/2 ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็นครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงทางสุขภาพ เพราะมีพี่น้อง 6 คน จะป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองเกือบทุกคน ทั้งนี้ทางศูนย์จิตอาสาพระราชทานภาค 4 จะหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป


พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า“การจัดตั้งตำบลโมเดล เป็นการสกรีนปัญหาของพี่น้องประชาชนในตำบล โดยเริ่มจากเด็กนักเรียนทุกสถานศึกษาครอบคลุมในตำบล เราจะได้ปัญหาของเด็กนำไปสู่การแก้ไข และได้ปัญหาของชุมชน เช่นปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาอาชีพเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ และปัญหาครอบครัว รวมถึงปัญหาชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทำให้เกิดการแก้ไขปากท้องสร้างอาชีพ การพัฒนาความเป็นอยู่ และการสร้างเยาวชนให้มีความรักและหวงแหนชุมชน จนทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจของการได้เกิดและอยู่ที่นั่น ตำบลโมเดล