Uncategorized

จังหวัดลพบุรี เตรียมคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เน้นชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จังหวัดลพบุรี เตรียมคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เน้นชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น

 

วันนี้ (24 กรกฎาคม 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ซึ่งการจัดกิจกรรมประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและเชื่อมโยงเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม และยังสามารถเป็นชุมชนที่มีศักยภาพพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นแกนหลักในการขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปสู่ หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็น 1 ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเข้าร่วมประกวด ขณะนี้มีชุมชนเข้า

 

ร่วมประกวดทั้งหมด 34 ชุมชน ใน 11 อำเภอ โดยการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือก ฯ จะพิจารณาจากเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 34 ชุมชนโดยคัดเลือกให้เหลือ 2 ชุมชน เพื่อประกาศเป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด” ได้รับทุนต่อยอดชุมชนละ 200,000.- บาท สำหรับเกณฑ์การประกวด จะมี 3 ด้าน (100 คะแนน) ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผล เป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

*******************************

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี /ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน