Uncategorized

ว่าราผู้ชการจังหวัดลพบุรี ฝากประชาชนร่วมมือลดปริมาณขยะในพื้นที่ และร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ว่าราผู้ชการจังหวัดลพบุรี ฝากประชาชนร่วมมือลดปริมาณขยะในพื้นที่ และร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่วัดเกริ่นกฐิน หมู่ 11 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561” โดยเป็นการนำบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งขอให้ทุกคนร่วมเป็นเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ และยังย้ำเรื่องการจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในทุกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยภาวะโลกร้อนและมลภาวะจากการเผาทำลายขยะ โดยขอให้ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง
สำหรับการออกหน่วยบริการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ครั้งนี้ ยังมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านหมี่ การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบสิ่งของเครื่องยังชีพแก่ประชาชนจากสำนักงานกาชาดจังหวัดลพบุรี รวมถึงการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ อีกด้วย

สุภาวดี สมศรี
ส.ปชส.ลพบุรี-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน