Uncategorized นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสัมมนาใหญ่ ยกระดับผู้เชี่ยวชาญการปราบปรามคดีค้ามนุษย์ ที่พัทยา ‪วันที่ 25 – 27 กันยายน‬  ‪2562‬

พัทยา จ.ชลบุรี / โยธิน พรมแตง-คัมภีร์ อาบสวรณ์ -วรัตน์ ขำแตร-ทนงค์ ปรีเปรม *‪086-1499878‬

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสัมมนาใหญ่ ยกระดับผู้เชี่ยวชาญการปราบปรามคดีค้ามนุษย์ ที่พัทยา ‪วันที่ 25 – 27 กันยายน‬ ‪2562‬

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวนสอบสวน การป้องกันปราบปรามคดีค้ามนุษย์

พัทยา- เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ก.ย.62 ที่โรงแรม พูลแมน พัทยา จี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี/ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดขึ้น‪ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน‬ ‪2562‬

พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี/ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ชี้แจงว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกำหนดให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับ ให้อยู่ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ในปี 2562 ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จำนวน 195 คดี จำแนกเป็น คดีทางเพศ (ค้าประเวณี, สื่อลามก, ทางเพศในรูปแบบอื่น) 105 คดี, คดีแรงงานและขูดรีด (แรงงานประมง, ขูดรีด, เอาคนมาเป็นทาส) 84 คดี, คดีขอทาน 6 คดี (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562)
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแก้ไขข้อบกพร่องในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหัวข้อการสัมมนาที่สำคัญได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการและความต้องการข้อมูลสำหรับการเขียน TIP Report และบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” “แนวทางการสั่งคดีของพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์” และ “ทำไมการขนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจะเป็นคดีค้ามนุษย์ได้ การบรรยายเรื่อง “การคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ การคุ้มครองผู้เสียหาย สิทธิประโยชน์ของผู้เสียหาย และการขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์” นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการทำคดีค้ามนุษย์รูปแบบเพศ รูปแบบแรงงาน และเอาคนลงเป็นทาส มีผู้เข้ารับการสัมมนาประกอบด้วย คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในคดีค้ามนุษย์ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และชุดปฏิบัติการการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 230 คน

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อการสัมมนาที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “วิธีการและความต้องการข้อมูลสำหรับการเขียน TIP Report และบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” โดยพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการสั่งคดีของพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์ และทำไมการขนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจะเป็นคดีค้ามนุษย์ได้” โดยวิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงได้เรียนเชิญวิทยากรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาบรรยายเรื่อง “การคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ การคุ้มครองผู้เสียหาย สิทธิประโยชน์ของผู้เสียหาย และการขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์”
จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการทำคดีค้ามนุษย์รูปแบบเพศ รูปแบบแรงงาน และเอาคนลงเป็นทาส.