ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากคณะผู้บริหาร

เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้นิมนต์/เรียนเชิญบุคลากรอัตราจ้างสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ทุกรูป/คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากคณะผู้บริหาร โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมให้โอวาทแก่บุคลากร รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าววัตถุประสงค์ในการต่อสัญญาจ้าง ประจำปี 2567 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ 3 สำนัก มอบยุทธศาสตร์/เป้าหมายของสำนักในปี 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา