ข่าวรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP นวัตวิถี) เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เยี่ยมชมฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
ในขณะที่ชาวบ้านตำบลชีวึก ได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ อุปสรรคจากการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว (OTOP นวัตวิถี) ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินโครงการกระชั้นชิดมีเงื่อนไขในการดำเนินงาน และไม่มีสถานที่ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยตรง มีเพียงจุดเรียนรู้ดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน โดยส่วนมากผู้มาเยือนเกือบทั้งหมดจะเป็นเพียงคณะศึกษาดูงานเท่านั้น ซึ่งชาวบ้านต้องการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและช่องทางตลาดใหม่ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน
จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมการโครงการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนในหมู่บ้าน และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นางอับ หวังประสบกลาง ชาวบ้านตำบลชีวึก อายุ 87 ปี ผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตามนัดที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงอย่างต่อเนื่องด้วยโรคชรา ซึ่งในตำบลชีวิตมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหลายรายที่ยังรอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน