Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ณ. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหา วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

*****วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหา วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

โดยมี นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานกรรมการ ในที่ประชุม เพื่อให้การศึกษา และพัฒนา ด้านต่างๆ ของนักศึกษาเพื่ออำนวยประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการ และดำเนินงานด้านต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย ใน การประชุมครั้งนี้ ท่านกษิต โฆษิตานนท์ ได้เสนอ ให้ ทางมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ เกี่ยวกับการเรียนรู้ ด้านพยาบาลศาสตร์ขึ้นในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้ศึกษาแนวทางร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นเรศวร ที่ จังหวัดพิษณุโลก ในการศึกษาเรียนรู้ และขยายมายังจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป ในที่ประชุมมีความเห็น ชอบในเรื่องนี้ ส่วน ทางด้าน ผศ.ดร ศุภชัย คล่องขยัน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็น เกี่ยวกับ การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านการบริหารจัดการต่างๆให้ อำเภอเขาค้อ มีศักยภาพรับ นักท่องเที่ยว ได้มากขึ้น

…..ภาพ/ข่าว ทีมงาน นิตยสาร ตำรวจ สถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม