ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ ร่วมหารือและรับฟังผลการดำเนินโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแปลงบ้านกอก และบ้านเหนือ ตำบลปากช่อง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ
ด้านนายทนงศักดิ์ ขอนพกลาง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง หมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง กล่าวว่า ตนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวประมาณ 2 ปี

โดยระบบของโครงการจะมีการแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านโดยเป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และที่ทำกิน 5 ไร่ ซึ่งผู้ที่จะได้เข้ามาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ยากไร้และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อน และหลังจากได้รับที่ดินทำกินแล้วจะต้องทำการเกษตรโดยทันที ซึ่งได้มีการนำเกษตรแบบอินทรีย์มาปรับใช้ โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการทำการเกษตร พร้อมการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันในส่วนของที่ดินทำกิน ยังขาดน้ำในการทำการเกษตร ทำให้ไม่สามารถขยายพื้นที่การเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ

ขณะที่ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมการโครงการมีข้อสังเกตอย่างหลากหลาย อาทิ ระบบสหกรณ์ต้องมีความโปร่งใส และควรเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับปัญหาของชาวบ้านในประเด็นต่าง ๆ ไว้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน