Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายนำร่องฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลแม่ยาว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติอื่น ๆ

จังหวัดเชียงรายนำร่องฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลแม่ยาว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติอื่น ๆ

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์” กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกว่า 500 คน

ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ร่วมรับชมการสาธิตการป้องกันภัยพิบัติ ก่อนจะทำการเปิดกรวยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมกัน และกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ได้านภัยพิบัติ

จากนั้น ได้จัดกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ การสาธิตการดับไฟป่าด้วยไม้ตบ การสาธิตการดับไฟด้วยอุปกรณ์และสายดับเพลิง รวมทั้ง การสาธิตการทำแนวกันไฟด้วยเครื่องเป่าลม จากเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริง มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม (ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย) และระยะเผชิญเหตุ และระยะฟื้นฟู เพื่อสร้างความยั่งยืนพร้อมทั้งสามารถบูรณาการกับทุกภาคส่วน ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่ได้รับผลกระทบหรืออันตรายจากสาธารณภัย ตลอดทั้งภัยพิบัติอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจังหวัดเชียงรายได้นำร่องฝึกอบรมแก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจ กระทั่งบรรลุผลสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย และจะขยายไปสู่ อปท.ให้ครบทั้ง 144 แห่ง ในจังหวัดเชียงรายต่อไป
??????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
25/12/62